Patronat Stowarzyszenia

Wniosek o przyznanie patronatu/partnerstwa

Osoby chętne o uzyskanie patronatu lub partnerstwa Stowarzyszenia Top 500 Innovators nad ich wydarzeniem/akcją prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem, wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie krótkiego maila na adres kontakt@top500innovators.org.

Regulamin udzielania patronatów i partnerstw

§ 1

(Nadzór)

Udzielanie patronatu i partnerstwa wymaga opinii jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia w kwestii zgodności z niniejszym regulaminem. W przypadku wydarzeń o charakterze komercyjnym wymagana jest opinia min. dwóch członków Zarządu.

§ 2

(Ogólne warunki i zasady przyznawania Patronatów/Partnerstw)

 1. O objęcie przedsięwzięcia patronatem lub partnerstwem Stowarzyszenia Top 500 Innovators mogą ubiegać się organizatorzy wszystkich imprez służących promowaniu wydarzeń mieszczących się w obszarze działalności Stowarzyszenia.
 2. Patronatem/ Partnerstwem mogą być objęte zarówno przedsięwzięcia organizowane przez Członków Stowarzyszenia Top 500 Innovators, jak i przez absolwentów programu TOP 500 Innovators niebędących członkami Stowarzyszenia. Każdorazowo priorytet mają jednak przedsięwzięcia organizowane przez Członków Stowarzyszenia.
 3. W sytuacjach uzasadnionych strategicznym interesem Stowarzyszenia Top 500 Innovators Zarząd ma prawo podjąć decyzję o przyznaniu patronatu/ partnerstwa przedsięwzięciu organizowanemu przez podmioty inne, niż wymienione powyżej.
 4. Patronatem/ partnerstwem mogą być objęte przedsięwzięcia o wysokim poziomie merytorycznym, mające bezpośredni związek z zakresem działalności, misją, wizją oraz wartościami reprezentowanymi przez Stowarzyszenie Top 500 Innovators. Oceny poziomu merytorycznego danego przedsięwzięcia dokonuje wyłącznie Zarząd Stowarzyszenia Top500 Innovators.
 5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat/ partnerstwo jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję przedsięwzięcia.
 6. W przypadku wydarzeń o charakterze komercyjnym, w tym z odpłatnym uczestnictwem, udzielenie patronatu/ partnerstwa może być uwarunkowane udzieleniem członkom Stowarzyszenia zniżek, bezpłatnego wstępu na wydarzenie, bądź innych korzyści dla Stowarzyszenia.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza wtedy, gdy istotnej zmianie uległy okoliczności faktyczne wskazane we wniosku o przyznanie patronatu/ partnerstwa, lub wtedy, gdy znacząco zmienił się poziom merytoryczny przedsięwzięcia objętego patronatem/ partnerstwem, Stowarzyszenie Top 500 Innovators może odebrać , zrezygnowac z przyznanego patronatu/ partnerstwa.
 8. Po zakończeniu okresu, na jaki przyznany został patronat/ partnerstwo, jak również po odebraniu patronatu/ partnerstwa, organizator danego przedsięwzięcia zobowiązany jest do zaprzestania zamieszczania Logo Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz zaprzestania informowania o objęciu patronatem/ partnerstwem Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz do zniszczenia wszelkich materiałów posiadanych przez niego i wyprodukowanych przez niego materiałów promocyjnych i informacyjnych, na których znajduje się Logo Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz do usunięcia strony internetowej.

§ 3

(Składanie wniosku)

Podmiot ubiegający się o przyznanie patronatu/ partnerstwa powinien złożyć wniosek o udzielenie patronatu/ partnerstwa, wypełniając formularz znajdujący się pod adresem: www.top500innovators.org i wysyłając go do Stowarzyszenia Top 500 Innovators na adres: kontakt@top500innovators.org.

§ 4

(Warunki współpracy)

 1. Stowarzyszenie Top 500 Innovators zezwala organizatorowi przedsięwzięcia objętego patronatem na zamieszczenie Logo Stowarzyszenia Top 500 Innovators wyłącznie na materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia. Przez materiały promocyjne i informacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia rozumie się plakaty, ulotki, publikacje, etc. mówiące o przedsięwzięciu, w tym stronę internetową.
 2. W indywidualnych przypadkach, w zależności od oceny i uznania, Stowarzyszenia Top 500 Innovators może być współorganizatorem danego przedsięwzięcia. W takim wypadku Stowarzyszenie Top 500 Innovators może zapewnić również pomoc w organizacji przedsięwzięcia, polegającą w szczególności na:
  1. współorganizacji wydarzenia;
  1. promocji wydarzenia wśród Członków Stowarzyszenia oraz
  1. absolwentów programu Top 500 Innovators;
  1. sprawowania funkcji członka jury lub rady programowej przedsięwzięcia;
  1. dzielenia się wszelką wiedzą związana w obszarze działalności Stowarzyszenia w celu przygotowania przedsięwzięcia.

§ 5

(Udzielanie odpowiedzi)

 1. Przyznanie lub odmowa patronatu lub partnerstwa jest wydawana w formie elektronicznej lub pisemnej. Stanowisko w sprawie patronatu lub partnerstwa nie wymaga uzasadnienia.
 2. Po podjęciu decyzji, informacje o przyznaniu patronatu lub partnerstwa umieszcza się na stronie www.top500innovators.org w serwisie Patronaty.

§ 6

(Termin wejścia w życie, klauzula, poufność)

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2014 r. i obowiązuje bezterminowo.
 2. Regulamin jest dokumentem wewnętrznym Stowarzyszenia Top 500 Innovators i nie stanowi źródła prawa dla innych podmiotów.